Vår vision!

Vi är två lärare, som under många år har arbetat på SFI i Halmstad. Under våra år har vi kunnat se att våra deltagare har svårigheter att klara av den svenska grammatiken. Särskilt svårt har de att behärska den svenska ordföljden som ställer krav på subjekt och predikat (verb) för att det ska vara en fullständig mening. Det kan bero på olika saker att den svenska grammatiken är svårbegriplig för utrikesfödda.


Bland annat beror det på deltagarnas ibland korta utbildningsbakgrund eller att de helt saknar utbildning och ett skriftspråk. Det kan också bero på negativ transfer, det vill säga att första språkets grammatik används felaktigt på det andra språket. Det kan bero på att grammatikundervisningen är för abstrakt och komplicerad eller andra omständigheter i deltagarens liv som skapar hinder för förståelse.


För att underlätta för elever och deltagare har vi utvecklat ett färgsystem som är begripligt och applicerbart på den svenska grammatiken. Vi vill kombinera processbarhetsteorin med ett lättförståeligt färgsystem för att göra grammatiken begriplig för alla, vilket betyder för de som aldrig har gått i skolan till de som är högutbildade. Metoden har vi valt att kalla Färg-O-Lär.

Charlott Zsoldos


Erfarenhet


Förstelärare, gymnasielärare i engelska och svenska, SFI-lärare på Kommunvux

Augusti 2018 -  nuvarande förstelärare

Lärare sedan 2009

Lärare på Kommunvux i Halmstad sedan 2015


Jag har stor erfarenhet av att driva och utveckla projekt utifrån min roll som förstelärare. Under mina år på SFI i Halmstad har jag även tagit ytterligare en examen. Jag har en filosofie master i utbildningsledarskap. 


Jag har utvecklat metodiken Färg-O-Lär tillsammans med Kristina i mitt kök när jag var föräldraledig med min dotter. 

Utbildning


Akademisk Examen

Filosofie Master i Utbildningsledarskap, examen 2021 från Göteborgs universitet

Gymnasielärarexamen i engelska och svenska, examen 2009 från Högskolan i Halmstad

Svenska som andraspråk 30hp, 2016, Lunds universitet


Utmärkelser


Helgepriset 2023

Projekt: Utvecklande undervisning inom svenska som andraspråk på vuxenutbildningen SFI.

Projektet har en spännande inriktning som är väl förankrat i beprövad erfarenhet och forskning. Projektet har därutöver en tydlig struktur och målsättning. Att författa en grammatikbok med utgångspunkt i Färg-O-Lärmetoden bedöms kunna ge metoden god spridning och berika professionen i allmänhet och elever inom vuxenutbildningen i synnerhet.


All star team 1995

Som ungdomsspelare på SM i volleyboll fick jag utmärkelsen All Star Team vid prisutdelningen eftersom jag var en av de 6 bästa på den turneringen det året.

Kristina Bircak


Erfarenhet


Grundskole- och gymnasielärare, SFI-lärare på Kommunvux i Halmstad

Lärare sedan 2011

Lärare på Kommunvux i Halmstad sedan 2017


Jag är utbildad och legitimerad grundskole- och gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och jag har själv flerspråkig bakgrund.


Sedan 2011 har jag arbetat med elever som inte har svenska som modersmål på olika sätt och inom olika skolformer. Intresset att hjälpa andra människor som lär sig svenska kommer från min egen erfarenhet av att lära sig svenska och flerspråkighet.  


Idag arbetar jag som SFI-lärare på Kommunvux där jag själv har varit elev. Jag brinner för att så många som möjligt ska lära sig svenska på ett lätt sätt och med rätt ordföljd. Ett av hjälpmedlen i arbetet är Färg-O-Lär färgkodningen med symboler som jag tillsammans med Charlott Zsoldos har framtagit och håller på att ytterligare utveckla.


Utbildning


Akademisk Examen

2009-2015

Högskolan i Halmstad och Högskolan Dalarna

Masterexamen i svenska och svenska som andraspråk

Utmärkelser

Helgepriset 2023

Projekt: Utvecklande undervisning inom svenska som andraspråk på vuxenutbildningen SFI.

Projektet har en spännande inriktning som är väl förankrat i beprövad erfarenhet och forskning. Projektet har därutöver en tydlig struktur och målsättning. Att författa en grammatikbok med utgångspunkt i Färg-O-Lärmetoden bedöms kunna ge metoden god spridning och berika professionen i allmänhet och elever inom vuxenutbildningen i synnerhet.